Overslaan en naar de inhoud gaan

Pensioenadvies voor het MKB

Pensioenadvies voor het MKB

Voor veel werkgevers onbekend terrein zeker met betrekking tot de relevantie bij pensioen. Maar ook voor accountants, fiscalisten, advocaten en andere professionals die wel eens met de pensioenmaterie te maken krijgen is het geen sinecure. Dit vergt veel expertise op divers terrein en de gevolgen van onjuiste behandeling van vraagstukken op dit gebied worden hierbij vaak onderschat.

Uw pensioen

Volgens Van Dale is pensioen niet zo moeilijk getuige de definitie die zij er aan geven. De praktijk is echter weerbastiger. Neem alleen al de Pensioenwet , een meer dan 220 artikelen tellende wet met nog eens allerlei aanvullingen in de vorm van Besluiten, Regelen en Beleidsregels. Bovendien raakt de pensioenadviespraktijk diverse andere rechtsgebieden zoals het arbeidsrecht, de loonbelastingwetgeving, de Wet op de Ondernemingsraden, de verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet Bpf2000), de Wet Gelijke Behandeling en zo kunnen we het rijtje nog wel verder aanvullen.

Laponder Voortman in Enschede regelt uw pensioen

Het is onze missie om de complexiteit voor u te doorgronden en te vertalen naar heldere communicatie en uitleg. Op deze wijze willen wij een bijdrage leveren aan het begrijpelijk maken en houden van een steeds complexer wordende materie. Heeft u ook een vraagstuk met betrekking tot pensioen? Neem dan eens contact op met onze pensioenadviseurs, zij weten alles over o.a. werknemers pensioen en adviseren u graag. Stuur gerust een email naar info@laponder.nl of bel met onze pensioenadviseur in Enschede op +31 (0)534 356 356.

Meer weten over uw pensioen?

Adviesgesprek

Een adviesgesprek bij Laponder Voortman levert snel en helder inzicht in uw mogelijkheden. Wij nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden en mogelijke risico's te inventariseren.

Adviesgesprek aanvragen

Wat u over pensioenen moet weten

Het kan zijn dat u, zonder dat u het weet, als werkgever verplicht bent u aan te slutien bij een bedrijfstakpensioenfonds als gevolg van een wettelijke verplichtstelling of uit hoofde van een cao waar u onder valt of een pensioenparagraaf uit een cao. Dit hangt af van het feit of uw bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de werkingssfeeromschrijving van zo'n fonds. Het is van belang dat dit goed onderzocht wordt aangezien de gevolgen enorm kunnen zijn op het moment dat u wel ergens onder valt maar dit niet heeft geregeld. Een werkingssfeeronderzoek dient zorgvuldig te worden uitgevoerd en kent veel haken en ogen.

Is bovenstaande situatie niet van toepassing dan is er geen wettelijke verplichting dat u een pensioenregeling treft voor uw werknemers. Doet u echter eenmaal een toezegging in deze richting dan heeft u vervolgens te maken met allerlei wetgeving. Voor u als werkgever is het van belang dat u zich realiseert dat een pensioenregeling een arbeidsvoorwaarde is die, eenmaal toegezegd, ook niet zomaar kan worden gewijzigd. Het is ook een kostbare arbeidsvoorwaarde waarbij het van groot belang is dat u wanneer u een pensioenregeling treft een systeem kiest dat passend is voor uw bedrijf. Dit geldt voor het ambitieniveau maar ook voor het beschikbare budget.

Wij benaderen pensioen vanuit risicomanagement. Of het nu gaat om een nieuwe regeling of een verandertraject, bijvoorbeeld bij een fusie of overname, wij zorgen voor een grondige analyse zowel financieel actuarieel als juridisch. Desgewenst verzorgen wij ook de volledige implementatie en communicatie naar ondernemersraad en werknemers.

Heeft u een vraag op dit gebied nemt u dan eens contact op met onze pensioenconsultants of stuur een email naar info@laponder.nl

 

In artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad vastgelegd. Hierin staat onder andere dat de ondernemer de instemming behoeft van de ondernemingsraad voor elk  voorgenomenbesluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering.

De ondernemingsraad dient dus goed te kunnen beoordelen of hij in kan stemmen met het voorgenomen besluit. Bijvoorbeeld of het een goede regeling is voor werknemers, of een voorgenomen wijziging gevolgen heeft voor de werknemers en zo ja, welke.

Dit is niet eenvoudig en behoeft bijzondere kennis van de pensioenmaterie. Een ondernemingsraad kan dan zelf een extern adviseur inhuren om hier een onderzoek op in te stellen, de werkgever is dan verplicht om hier budget voor vrij te maken. Op deze wijze kan de beslissing om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit goed worden onderbouwd hetgeen ook van de ondernemingsraad wordt verwacht.

Bent u lid van een ondernemingsraad en heeft u vragen over dit soort trajecten neemt u dan een contact op met onze pensioenconsultants en stuur een email naar info@laponder.nl

 

Een goede sparringpartner is van groot belang voor een ondernemer. Ondernemers laten zich voor beleidsbeslissingen vaak inspireren door hun zakelijke adviseurs. Of het nu gaat om juridische, financiële of fiscale zaken, zij willen uw mening gelukkig graag horen. Uw rol is er daarbij een van vertrouwen. Vertrouwen op basis van kennis, kunde en wijsheid.

Als pensioenconsultancybureau willen wij die vertrouwensrol graag samen met u invullen voor uw ondernemersklant. Of het nu gaat om het beoordelen van een pensioenregeling,  kennisoverdracht van wet- en regelgeving met betrekking tot pensioen, de  financiële of actuariële analyse van een pensioenregeling, wij zijn graag uw sparringpartner en die van uw ondernemersklanten.

Heeft u een vraagstuk met betrekking tot pensioen neemt u dan eens contract op met onze pensioenconsultants of stuur een email naar info@laponder.nl

 

  • Mijn werkgever heeft mijn pensioenregeling gewijzigd, mag dat zomaar?
  • Hoe zit het met mijn pensioen als ik van werkgever verander?
  • Ik snap niets van mijn Uniform Pensioen Overzicht!
  • Mijn partner en ik gaan scheiden, hoe zit het dan met ons pensioen?
  • Waar moet ik op letten met betrekking tot pensioen bij een sollicitatiegesprek?

Dit zijn veel voorkomende vragen uit onze dagelijkse pensioenpraktijk. Pensioen wordt vaak als complex ervaren of als iets uit de ver van mijn bed show. Voor veel mensen is echter hun pensioenaanspraak zonder dat zij het weten het grootste vermogen dat zij bezitten. Het is dan ook van belang hier niet te lichtzinnig mee om te gaan. Echter gezien de complexiteit is het niet eenvoudig om keuzes te maken of om een oordeel te vellen.

Wij maken u graag wegwijs in het pensioendoolhof, gewoon tot in de kern. Het gaat er uieindelijk om dat u weet waar u aan toe bent en graag in simpele bewoordingen.

Heeft u een vraag over pensioen neemt u dan eens contact op met onze pensioenconsultants of stuur een email naar info@laponder.nl

 

Ook als DGA gaat u een keer met pensioen. Het is dan wel van belang dat u wanneer u uw onderneming heeft gestaakt of heeft overgedragen, er voldoende financiële middelen zijn om van te kunnen leven. Dit kunt u op diverse manieren regelen. Als DGA heeft u een bijzondere positie als het gaat om het opbouwen van pensioen. U bent geen gewone werknemer en u heeft ook niet dezelfde fiscale voordelen zoals een zelfstandig ondernemer die wel heeft.

U heeft verschillende mogelijkheden om pensioen op te bouwen waar bij de diverse opties ook weer verschillende voor- en nadelen een rol spelen. Geen eenvoudige zaak, want niet alleen financiële aspecten komen hier om de hoek kijken maar ook juridisch dient een en ander goed gedocumenteerd te worden. Dit vergt verdiepte kennis van de brede pensioenmaterie.

Regelmatig  contrueren wij samen met  accountants of fiscalisten de oudedagsvoorziening en de nabestaandenvoorziening van de DGA ondernemer. Onze aanpak zorgt ervoor dat uw voorziening in allerlei opzichten passend is voor uw situatie.

Heeft u of uw accountant een vraag over deze materie neemt u dan eens contact op met onze pensioenconsultants of stuur een email naar info@laponder.nl